top of page

Overzicht belastingmaatregelen Prinsjesdag 2018 voor de ondernemer


Op Prinsjesdag 2018 zijn een aantal belastingmaatregelen voorgesteld. Hieronder hebben wij een samenvatting gemaakt van de maatregelen specifiek voor de ondernemer. In de komende periode zullen wij de belastingmaatregelen voor u interpreteren. Kunt u nog iets doen om de belastingmaatregelen gunstiger of minder nadelig voor u te laten uitpakken? Is een nadere uitleg/informatie noodzakelijk? U hoort het van ons in de komende periode. Wij brengen u tevens op de hoogte als er meer uitleg of bijvoorbeeld een wijziging plaatsvindt op de aangekondigde maatregelen.

Aftrekposten en bijtelling

Ondernemersaftrekken IB tegen lager tarief

Gelukkig niet in 2019 al, maar vanaf 2020 zijn een aantal aftrekposten niet meer aftrekbaar in de hoogste tariefschijf. De tariefmaatregel is alleen van toepassing op belastingplichtigen die zonder dergelijke aftrekposten een belastbaar inkomen zouden hebben in de hoogste schijf. Het gaat om de:

• Ondernemersaftrek,

• MKB-winstvrijstelling,

• Terbeschikkingstellingsvrijstelling.

Vanaf 2020 wordt het tarief waartegen deze aftrekposten aftrekbaar zijn verlaagd met 3% per jaar tot in 2023 het beoogde aftrektarief van 37,05% is bereikt. Vanaf dat moment zijn de aftrekposten dus aftrekbaar tegen 37,05%.

EIA, MIA en VAMIL blijft bestaan, EIA tegen lager tarief

De energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (Vamil) blijven ook in de jaren 2019 tot en met 2024 bestaan. Het aftrekpercentage van de EIA wordt vanaf 2019 verlaagd van 54,5% tot 45%.

Privévoordeel fiets van de zaak 7% van de nieuwwaarde

Behoort een fiets tot het ondernemingsvermogen van uw IB-onderneming? Dan wordt vanaf 1 januari 2020 de waarde van het privévoordeel van de fiets van de zaak vastgesteld met behulp van een forfait. Uitgangspunt is een bijtelling van 7% van de oorspronkelijke nieuwwaarde.

Minder afschrijven op gebouwen in de vennootschapsbelasting

Vanaf 2019 mag in de vennootschapsbelasting op alle gebouwen nog maar tot maximaal de WOZ-waarde worden afgeschreven. Dit betekent een beperking voor de afschrijving op gebouwen in eigen gebruik.

Tarieven, verliesverrekening, aanslagen

Verhoging tarief box 2 en verkorting periode verrekening verlies in box 2

In 2020 wordt het tarief in box 2 verhoogd naar 26,25% (nu nog 25%) en in 2021 naar 26,9%. Dit betekent dat winstuitkeringen uit de vennootschap waarin u een aanmerkelijk belang hebt (globaal 5% of meer van de aandelen bezit) vanaf 2020 worden belast tegen een hoger tarief. Hetzelfde geldt voor de winst die u behaalt op de verkoop van die aandelen. Behaalt u een verlies in box 2? Dan kunt u dat volgens de plannen vanaf 2019 nog maar zes jaar lang vooruit verrekenen (op dit moment nog negen jaar).

Verlaging VPB-tarief en verkorting periode verliesverrekening VPB

Het VPB-tarief in de eerste schijf wordt in de komende jaren verlaagd (2018 nog 20%) naar:

• 19% in 2019,

• 17,5% in 2020, en

• 16% vanaf 2021.

Het tarief in de tweede schijf wordt in de komende jaren verlaagd (2018 nog 25%) naar:

• 24,3% in 2019,

• 23,9% in 2020, en

• 22,25% vanaf 2021.

Behaalt u VPB-onderneming vanaf 2019 een verlies? Dan kunt u dat volgens de plannen nog maar zes jaar lang vooruit verrekenen (op dit moment nog negen jaar).

Afschaffing dividendbelasting

Het zal u niet ontgaan zijn, met ingang van 2020 wordt de dividendbelasting afgeschaft. In verband met deze afschaffing mag een fiscale beleggingsinstelling (fbi) vanaf 2020 niet meer direct beleggen in Nederlands vastgoed. Daarnaast zal de afdrachtvermindering voor fbi’s in de dividendbelasting vervallen. Voor vennootschappen in Nederland die deel uitmaken van een internationaal opererend concern wordt met ingang van 2020 een bronbelasting ingevoerd. Op dividenduitkeringen binnen concernverband aan lichamen gevestigd in laagbelastende landen wordt geheven tegen een tarief dat gelijk is aan het hoogste tarief in de vennootschapsbelasting. De bedoeling is dat volgend jaar een wetsvoorstel bekend wordt gemaakt waarin vanaf 2021 een vergelijkbare bronbelasting op rente en royalty’s wordt voorgesteld.

Beperking conserverende aanslag bij emigratie

Voor lijfrenten mag alleen een conserverende aanslag worden opgelegd over de opbouw in de periode van 1 januari 1992 tot 1 januari 2001 of na 15 juli 2009. Voor pensioenrechten (al dan niet in eigen beheer) mag alleen een conserverende aanslag worden opgelegd voor opbouw in de periode na 15 juli 2009. De Hoge Raad oordeelde dit vorig jaar al. Dit wordt vanaf 2019 in de wet vastgelegd.

Omzetbelasting (BTW)

Verhoging lage btw-tarief

Het lage btw-tarief wordt verhoogd van 6% naar 9%.

Verruiming sportvrijstelling

De Nederlandse sportvrijstelling wordt verruimd. Ook prestatie aan niet-leden zijn vanaf 2019 vrijgesteld. Deze aanpassing heeft ook invloed op u als u sportaccommodaties ter beschikking stelt of als u plan bent te investeren in sportaccommodaties.

Wijziging kleineondernemersregeling

Per 2020 wordt de kleineondernemersregeling (KOR) vervangen een omzetgerelateerde vrijstelling van de omzetbelasting. Ondernemers kunnen, net als bij de KOR, zelf kiezen of ze gebruik willen maken van de regeling. Kern van de nieuwe regeling is dat de ondernemer die onder de omzetgrens (€ 20.000) blijft en ervoor kiest om de nieuwe regeling toe te passen, geen btw in rekening brengt aan zijn afnemers. Daar staat tegenover dat hij de btw die andere ondernemers aan hem in rekening brengen, niet in aftrek kan brengen. Ondernemers die voor toepassing van de nieuwe KOR kiezen, zijn als hoofdregel ontheven van het doen van btw-aangifte en de daarbij horende administratieve verplichtingen voor de door hen verrichte goederenleveringen en diensten in Nederland. De nieuwe regeling wordt (in tegenstelling tot de KOR) ook toegankelijk voor niet-natuurlijke personen. Hierdoor kunnen, naast natuurlijke personen, bijvoorbeeld ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en bv’s, gebruikmaken van de bijzondere regeling voor kleine ondernemers.

Autobelastingen

Geen teruggaaf BPM taxi’s en openbaar vervoer meer

De teruggaafregeling in de Wet BPM 1992 voor taxi’s en openbaar vervoer wordt per 1 januari 2020 afgeschaft. Er komt overgangsrecht voor teruggaven waarvoor de aanspraak op teruggaaf van belasting uiterlijk 31 december 2019 is ontstaan.

Vervuilende zware motorrijtuigen worden zwaarder belast

De milieudifferentiatie in de Wet belasting zware motorrijtuigen (Wet BZM) wordt geactualiseerd. Meer vervuilende zware motorrijtuigen (vrachtauto’s) gaan meer belasting betalen. Vrachtwagens van klasse EURO III en IV vallen niet meer in de schoonste tariefklasse. De belasting voor klasse EURO 0, I en II wordt nog sterker verhoogd. Voor de schoonste vrachtauto’s (EURO V en VI) blijft in 2019 het huidige lagere tarief van toepassing. Het tarief voor EURO V wordt vanaf 1 januari 2020 beperkt verhoogd, zodat vrachtauto’s uit klasse EURO VI het laagst belast worden. De verwachting is dat de nieuwe tarieven in werking treden per 1 juli 2019, waarbij voor EURO V het tarief pas per 1 januari 2020 wordt verhoogd.

Vragen? Neem contact met ons op op info@steradvies.net of 0229 31 30 36.


bottom of page